Willi Smith black and white diamond capris, Size 12